Вижте какви решения взе днес Министерския съвет

Вижте какви решения взе днес Министерския съвет

Правителството прие доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на националната стратегия в тази сфера Минис

Правителството прие доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата и за изпълнението на националната стратегия в тази сфера

Министерският съвет прие Доклад за 2022 г. за състоянието на безопасността на движението по пътищата и изпълнението на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и приложения към него.
Документът представя състоянието на безопасността на движението по пътищата (БДП) за 2022 г., като обобщава: глобалния, европейския и националния контекст на оперативната среда; тенденциите в пътнотранспортната обстановка в страната; напредъка в изпълнението на Националната стратегия за БДП 2021-2030; силните и слабите страни, възможностите и ограниченията; констатациите и изводите; както и предстоящите действия, които обуславят и определят специфичните проявления на тази политика. Докладът следва да подпомогне управленските процеси в държавата, за да могат те в максимална степен и по най-бърз начин да допринесат за постигане на определените в областта на БДП национални цели.
Наблюдават се редица положителни тенденции в състоянието на безопасността на движението по пътищата, но е налице колебливост, което не позволява да се изведат заключения за устойчиво и трайно намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Общият брой на пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната за 2022 г. (с пострадали и с настъпили материални щети) е 67 683 – с 24.4% по малко спрямо 2019 г. (89 549). Регистрира се и намаление от 15.4% на загиналите, както и от 1.8 % на тежко ранените. ПТП с пострадали са 6 609, което представлява значителен спад спрямо средната стойност за десетилетието 2011-2020 г. (6 727). ПТП със загинали през 2022 г. наброяват 460, като вследствие на 50 от тях живота си за загубили повече от един участник в движението. От всички настъпили ПТП са ранени 8 422 лица, от тях – 1 766 тежко. Загиналите наброяват 531 души.
Докладът съдържа основни констатации, изводи и препоръки за последващи действия, които да направляват общодържавните усилия за опазване на човешките живот и здраве на пътя.

Министър Александър Йоловски е определен за председател на Съвета по цифровото десетилетие

Министърът на електронното управление Александър Йоловски ще бъде председател на Съвета по цифрово десетилетие. Съветът бе създаден през април 2023 г. и има за цел да подпомогне успешната реализация на националните ангажименти на България за осъществяване на цифровата трансформация.
В неговия състав влиза още заместник-министърът на електронното управление като негов заместник-председател, а членовете му са министрите, главният секретар на Министерския съвет, както и ръководители на други държавни институции, ангажирани с процеса по цифрова трансформация.

Правителството освободи член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Правителството освободи един от членовете на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Калин Крумов Стануков е депозирал молба за напускане по лични причини на 21 август 2023 г. Предвид това Министерският съвет прие решение за освобождаването му като член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Стануков е избран в състава на Комисията с решение на правителството от 18 юни 2020 г. на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за стоковите борси и тържищата.

Кабинетът прие решение за прекратяване участието на военнослужещи в Мисията на ЕС за обучение на силите за сигурност на Мали

Министерският съвет прие решение за прекратяване участието на военнослужещи от въоръжените сили на Република България в Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали (EUTM МALI).
Към настоящия момент Република България участва в Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на Мали с медицински екип, в състав 4 (четирима) военнослужещи.

Осигурява се държавна гаранция за временна експозиция „Сребърна Тракия“

Министерският съвет прие решение за осигуряване на държавна гаранция за временна експозиция „Сребърна Тракия“ в Национална Институция Археологически музей на Република Северна Македония, представяща движими културни ценности от Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ – БАН) и 17 национални, регионални и общински музея от Република България.
Изложбата ще се проведе в Национална Институция Археологически музей на Република Северна Македония в периода от 07.11.2023 г. до 07.04.2024 г. Тя е част от споразумението между НАИМ – БАН и Национална Институция Археологически музей на Република Северна Македония за осъществяване на общ проект (Cooperation Agreement № 03-356/1/09.05.2023). За изложбата е сключен договор (Loan agreement НАИМ № 481/14.07.2023 г.; NI AМRNM № 03-356/2/11.07.2023). НАИМ – БАН и 17 национални, регионални и общински музея от Република България ще предоставят за изложбата 1731 експоната.
Изложбата „Сребърна Тракия“ е част от активните усилия, полагани през последните няколко години последователно от НАИМ – БАН и НИ Археологически музей на Република Северна Македония да бъде развивано сътрудничеството и значително увеличен обменът в областта на културно-историческото наследство и в частност на археологията. Идейният проект на изложбата е разработен от НАИМ -БАН и е провокиран от факта, че откакто Република България е признала независимостта на Република Северна Македония, от българска страна в Република Северна Македония под формата на гостуващ културен проект не е била представяна изложба на археологическа тематика, която да представя най-важните исторически периоди от територията на нашата страна.
Осигуряването на държавна гаранция на експонатите е общоприета европейска практика, която позволява реално да се намалят разходите за организиране на изложби, стимулира двустранното сътрудничество между музеите и мобилността на колекциите.

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на омбудсмана

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на омбудсмана на Република България за 2023 г.
Средствата основно са необходими за изпълнение на новите функции на институцията във връзка с приетия на 27 януари т.г. Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
Съгласно чл. 30, ал. 1 от закона омбудсманът е необходимо да осъществява външен одит по отношение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) във връзка с разглеждане на подадени сигнали или публично изнесена информация за нарушения. Това включва текущи проверки на място на работата на звеното – външен канал за подаване на сигнали, приемане и разглеждане на жалби срещу КЗЛД, подали сигнали, включително за неосигурена защита или нарушения на поверителността на информацията за тях, както и предоставяне ежегодно на информация за резултатите от проведения одит на Народното събрание.

Допълнителни З млн. лева са одобрени за Селскостопанската академия

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителни трансфери за Селскостопанската академия (ССА) за 2023 г. чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните.
Целта е да се актуализира структурата на работната заплата на академичния състав в ССА, като се увеличат началните размери на основната работната заплата на академичните длъжности, в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за неговото прилагане в ССА.
Това ще доведе до повишаване на изследователския и иновационен капацитет на ССА и по-добра интеграцията на аграрната наука към световната.

Кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г. в размер на 30 000 000 лв., за сметка на предвидените в централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ съгласно Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.
Осигуряването на тези средства ще даде възможност за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването – за Центровете за спешна медицинска помощ за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г.

Одобрени са допълнителни трансфери по общински бюджети в размер на 4,5 млн. лв.

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. в общ размер на 4 542 897 лв.
Одобрените средства са предназначени за компенсиране на разходите за периода 01.12.2022 г. – 31.05.2023 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини.
Проектът на постановление на Министерския съвет е подготвен на основание чл. 109, ал. 3 и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., чл. 119, ал. 5 от Закона за здравето и чл. 3 от Постановления на Министерския съвет № 30/22.02.2023 г., № 41/16.03.2023 г., № 51/06.04.2023 г., № 80/25.05.2023 г. и № 100/14.07.2023 г.
Допълнителните трансфери по бюджетите на общините ще се осигурят за сметка на централния бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Изплатените компенсации за неприети в детски градини от ноември до април са отразени
в бюджета за 2023 г.

Изплатените на общините компенсации за деца, неприети в детски градини, вече са отразени в бюджета за 2023г. Средствата са за периода от ноември 2022 г. – до края на април тази година и са в размер на 2 544 784 лв..
Преди приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г. средствата за компенсации на извършените от родителите разходи за отглеждане и обучение на децата бяха предоставяни на общините с решения на Министерския съвет под формата на авансово финансиране за извършване на плащания.
С приемането на днешното постановление правителството одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за сметка на централния бюджет в размера на вече предоставените средства за цитирания период в размер на 2 544 784 лв., с което те се отразяват в бюджета за 2023 г.

Над 800 000 лв. компенсации за деца без място
в детска градина

Правителството отпуска 810 292 лева за компенсации на семействата на 1 019 деца, за които не е осигурено място в детска градина за периода от 1 май до 30 юни 2023 г.
От тях 805 861 лева са предназначени за компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на 1 013 деца на територията на Столична община. 3 605 лв. са за семействата на 5 деца, живеещи в община Пловдив, а 826 лв. са за едно дете от община „Родопи“.
Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

36 млн. лева за деца и ученици от уязвими групи

36 078 916 лева отпуска държавата за работа с деца и ученици от уязвими групи в общински училища и детски градини. Това реши правителството със свое постановление.
Част от средствата ще бъдат предоставени на 515 детски градини с 40 016 деца в тях. Останалите ще бъдат разпределени между 1079 училища със 168 985 ученици. Те са предназначени за реализиране на мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от образователната система на деца и ученици от уязвими групи.
Разходите могат да са за служители, включени в екипите, за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование и назначаване на социални работници, образователни медиатори или помощници на учителя.

С 20% се увеличава минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища

Минималната заплата за най-ниската академична длъжност в държавните висши училища се увеличава от 1500 на 1810 лева, считано от 1 август 2023 г. За тази цел правителството отпусна 16 млн. лева за увеличение възнагражденията на академичния състав в държавните университети. Средствата са за повишаване на заплатите както на асистентите, така и на останалите преподаватели.
Допълнителните 16 млн. лв. ще бъдат предоставени на 33 държавни висши училища с общо 12 436 души академичен състав, в това число 2 401 асистенти.
Очаква се с повишението на възнагражденията да се насърчат повече млади хора да участват в конкурси за преподаватели, което от своя страна да доведе до обновяване и развитие на академичния състав.

Над 666 хил. лв. ще стимулират студентския спорт

Правителството отпусна повече от 666 хил. лева за спортни занимания на почти в 33 държавни висши училища за 123 385 студенти и в 9 частни висши училища за 9 876 студенти. Държавните университети получават 616 925 лв., а частните – 49 380 лв.
Средствата се предоставят въз основа на разработени от университетите проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта на студентите в редовна форма на обучение.
Финансирането е за сметка на предвидените разходи в централния бюджет.

Над 5 млн. лв. за спорт, изкуства, иновации и площадки по пътна безопасност в училища и детски градини

С над 5 млн. лв. се финансират дейности по три национални програми за развитие на образованието, реши правителството. По Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ средствата са в размер на 4 361 566 лв. С тях се покриват разходите на училищата, представили отчет за ноември и декември 2022 г., както и януари, февруари и март 2023 г.
По НП „Иновации в действие“ средствата за в размер на 150 000 лв. Те се предоставят по модул 4 „Училищни лаборатории за иновации” на 5 общински училища, включени в списъка на иновативните за учебната 2023/2024 година. Всяко от тях ще получи 30 000 лв. за организиране и провеждане на тематична лаборатория за иновации, която има за цел чрез съвместна работа в конкретно тематично направление, да разработи или надгради иновативни модели.
Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ се финансира 943 339 лв. за модул 2 „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. Средствата са за одобрените проекти на 99 общински детски градини и 244 общински училища. Финансира се осигуряването на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата, включително оборудването и обзавеждането й. Целта е намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с деца.

Над 18 млн. лева се отпускат за покриване на транспортни разходи на пътуващи учители

Общо 18 588 013 лева се одобряват за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си.
С тях ще бъдат възстановени разходите на 17 497 педагогически специалисти от 2821 общински образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование. От тях 3690 са пътуващи учители от 1081 детски градини, 13 650 – от 1684 училища и 157 педагогически специалисти – от 56 центъра за подкрепа за личностно развитие.
С част от средствата се възстановяват и разходите за наем на 57 педагогически специалисти от 45 институции.

С над 4 млн. лева се финансира обучението в пет духовни училища

С 4 250 842 лв. ще се финансират петте духовните училища в системата на предучилищното и училищното образование, реши правителството.
Духовното училище в Момчилград ще получи 1 192 732 лв., Пловдивската духовна семинария „Св. св. Кирил и Методий“ – 542 661 лв., Духовното училище в Русе – 410 533 лв., Софийската духовна семинария „Св. Иван Рилски“ – 1 272 658 лв., а Духовно училище „Нювваб“ в Шумен – 832 258 лв.
Разпределението на средствата е въз основа на броя на учениците, на групите и паралелките, вида на образователните институции и размерите на стандартите/нормативите за дете и ученик, за група и паралелка, за образователна институция.

Поправя се фактическа грешка в решение за отчуждаване на имоти за надлез от проекта за рехабилитация на железопътен участък
Пловдив – Бургас

Поправя се очевидна фактическа грешка в Решение № 382 на Министерския съвет от 2023 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждането на новопроектиран надлез над жп линия, който е част от проекта за рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас. С решението на Министерския съвет се отстранява допусната фактическа грешка в приложението към т. 1 на Решение № 382, касаеща описанието на имот, предмет на принудително отчуждаване.
Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Брезник, област Перник. Предмет на акта на Министерския съвет е поземлен имот, намиращ се в област Перник, община Брезник, с. Арзан, м. „Калчуница“, с идентификатор 00610.19.262 по кадастралната карта и кадастралните регистри на селото, представляващ незастроен терен, с площ от 127 кв. м, с начин на трайно ползване за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, актуван с Акт за публична държавна собственост № 2390 от 27 май 2021 г. Безвъзмездното прехвърляне на имота в собственост на община Брезник е във връзка с възстановяване на съществуващи водовземни съоръжения за ползване на водоизточници за резервно питейно – битово водоснабдяване, при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.
Правителството учреди възмездно безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост. Той е разположен в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Сливен” към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие” – Сливен. Площта е в размер на 0,083 дка в землището на град Сливен и се учредява в полза на Община Сливен. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии – държавна собственост.
Кабинетът предостави управлението на съоръжение – публична държавна собственост на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. То представлява железопътен прелез в гр. Русе, включващ пътни подходи, електрозахранване, осигурителна техника и телекомуникации, както и видеонаблюдение. Прелезът е изграден със средства по ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г., като част от проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС“ от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
С друго решение на правителството Министерството на вътрешните работи (МВР) получава управлението върху части от имоти – публична държавна собственост за нуждите на неговите структури. Те представляват стая с площ 14,91 кв. м на втория етаж в сграда на ул. „Иван Вазов“ № 5 в гр. Балчик, както и помещение с площ 42,55 кв. м, разположено в сутерен № 1 в сграда на ул. „Генерал Скобелев“ № 49, гр. Русе. Досега те са управлявани от Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО), но са с отпаднала за нея необходимост. Със същия акт на правителството, поради отпаднала необходимост от МВР, се отнема управлението на помещение – публична държавна собственост. То е с площ 21,77 кв. м и е разположено на седмия етаж в горепосочената сграда в гр. Русе. Помещението се предоставя за управление на ДАТО за изпълнение на функционалните компетенции на агенцията.
По решение на правителството Община Плевен получава два имота – частна държавна собственост с обща площ 4459 кв. м в местността „Витска ялия“ в гр. Плевен за изграждането на местен път, който е обявен за обект от първостепенно значение за общината. Той ще свързва първокласния републикански път София – Русе с общински път, а реализирането му е част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за основен ремонт и реконструкция на общински път.
Поради отпаднала необходимост, по решение на правителството, от Областна дирекция по безопасност на храните – Русе към Българска агенция по безопасност на храните се отнема правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Поземленият имот с площ 1599 кв. м и две сгради в него се намира в село Щръклево, община Иваново, област Русе. Той придобива статут на частна държавна собственост и на основание разпоредбите на Закона за държавната собственост преминава в управление на областния управител на Русе.
С решение на правителството Българската телеграфна агенция получава управлението върху имот – публична държавна собственост в Перник. Той се намира на пл. „Св. Иван Рилски“ № 1 в града и е с площ 60,70 кв. м. Помещението ще се ползва за национален пресклуб на БТА, в който агенцията ще развива своята информационна дейност в област Перник съгласно Закона за БТА. Националните пресклубове на БТА се използват за кореспондентски бюра на агенцията, за провеждане на събития като конференции, обучения и срещи, организирани безвъзмездно от БТА в интерес на всички медии от региона, страната и чужбина, както и за организиране на пресконференции и други събития като информационен продукт на БТА, изготвен по възлагане. Съгласно правителственото решение областният управител на област Перник се задължава да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за спазване на условието за изпълнение на неикономическа дейност, при което се предоставя имотът.

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за участие на България в Програмата на ОИСР за Украйна

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за участие на Република България в Програмата на Организацията за икономическото сътрудничество и развитие за Украйна. Програмата, която бе официално обявена по време на годишната министерска среща на ОИСР, провела се на 7-8 юни 2023 г. в Париж, има за цел да подпомогне усилията на украинската страна в процеса на реформи по пътя й към членство в ЕС и ОИСР.
В изпълнение на взето от Министерския съвет решение, Споразумението е сключено чрез размяна на писма от 17 и 21 август 2023 г. То предвижда България да предостави доброволен финансов принос в размер на 60 000 евро. Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на външните работи.
България е последователна в подкрепата си за суверенитета, независимостта и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, както и за нейната европейска перспектива. Включването ни към програмата на ОИСР за Украйна още веднъж потвърждава твърдия ни ангажимент към подпомагане възстановяването и икономическото развитие на страната. По-тясното ангажиране с програми и инициативи на ОИСР отговаря и на един от основните външнополитически приоритети на България – присъединяване към Организацията.

Министерският съвет предлага за ратификация изменения в Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие

Правителството предложи на Народното събрание да ратифицира измененията на чл. 1 и чл. 12, параграф 1 от Споразумението за създаване на Европейска банка за възстановяване и развитие, приети с решения на Съвета на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от 18 май 2023 г.
Промените в чл. 1 от Споразумението засягат разширяване на географския обхват на операциите на Банката и включване на ограничен брой страни от Субсахарска Африка, включително и Ирак, като допустими страни за финансиране от ЕБВР. По този начин Банката ще помогне на тези икономиките да станат по- конкурентноспособни в международен аспект и ще им съдейства при тяхното възстановяване и развитие.
Промените в чл. 12, параграф 1 от Споразумението са свързани с модернизиране на рамката за управление на капитала на Банката, което ще позволи по-голяма гъвкавост при управлението на капитала й, ще увеличи източниците на мобилизиране на средства, ще увеличи въздействието на Банката в страните на финансиране, като същевременно ще продължават да се поддържат подходящи лимити по отношение на показателите за капиталова адекватност, за да се защити финансовата стабилност и устойчивост на финансовата институция.

МОН и Изпълнителната агенция „Програма за образование“ ще си сътрудничат с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Правителството предложи на Народното събрание да приеме Закон за ратифициране на Споразумение за многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. между Министерството на образованието и науката на Република България, Изпълнителната агенция „Програма за образование“ и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие ще предостави подкрепа на Министерство на образованието и науката и на Управляващия орган на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г. чрез изпълняване на дейност „Многогодишна подкрепа за изпълнение на Плана за оценка на Програма „Образование“, като част от работната и бюджетната си програма в подкрепа на образователната политика и прегледите на изпълнението на членовете и на държавите, които не са членки на ОИСР.
Общата стойност на подкрепата е в размер на 4 345 000 евро (четири милиона триста четиридесет и пет хиляди евро). Средствата ще бъдат осигурени от Европейския социален фонд плюс и национално съфинансиране по Програма „Образование“ 2021-2027 г., Приоритет 4 „Техническа помощ“.

Одобрен е проект на програма за културно сътрудничество с Виетнам

Министерският съвет прие решение, с което одобри проекта на Програма за културно сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Социалистическа република Виетнам за периода 2024-2026 г.
Проектът па програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа необходимите текстове за развитие на реално възможните взаимоотношения между Република България и Социалистическа република Виетнам в областта на културата.
Предлаганият проект на програма регламентира възможностите за сътрудничество в сферата на сценичните и визуалните изкуства, музеите, културното наследство, библиотечното дело, превода, филмовото изкуство и нематериалното културно наследство.

България ще вземе участие в четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

Министерският съвет одобри позицията на България за четвъртия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз. Форумът ще се проведе от 1 до 5 октомври 2023 г. в Рияд, Саудитска Арабия. Определен е и съставът на българската делегация за конгреса.
В рамките на заседанията ще бъде разгледано модернизирането на организацията по отношение на отварянето й към външни заинтересовани страни, като се гарантират защитата и интересите на националните пощенски оператори.

Одобрена е българската позиция за участие в предстоящото неформално заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт – част „Култура“

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в Неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (част „Култура“), което ще се проведе на 26 септември 2023, в гр. Касерес, Кралство Испания.
Съветът във формат министри на културата ще проведе два дебата. Първият ще бъде на тема: „Културата като основно и глобално обществено благо“. В него ще бъде потвърдено, че България е последователна в усилията си за интегриране на устойчивото развитие в нашите културни политики. В днешния контекст на устойчивото развитие ще подчертаем важността не само вътрешноприсъщата роля на културата за обществото, но и че културата допринася за създаването на икономическа стойност, на социални връзки, за опазването на околната среда.
Вторият дебат ще бъде на тема „Устойчиво управление на културното наследство: неговата универсална достъпност и ключовото му значение като гръбнак на територията“. По време на разискванията българският представител ще подчертае, че с оглед на устойчивото управление на наследството и за да се превърне то в ключов елемент в дейностите за устойчивото развитие на страните от ЕС, е необходимо държавите-членки да въведат системен обмен на добри практики, свързани с предизвикателства като преодоляване на последиците от изменението на климата и с енергийната ни зависимост.

Правителството прие позицията на България за Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството прие позицията на България за редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия), което ще се проведе на 25 септември 2023 г. в Брюксел. Ръководител на българската делегация ще бъде заместник-министърът на икономиката и индустрията г-н Ивайло Шотев.
В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ е предвидено приемането на мандат за преговори с Европейския парламент по три досиета: Директивата относно правната закрила на промишлените дизайни, Регламента за промишления дизайн на ЕС, както и по Регламента относно одобряване на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на техните емисии и дълготрайност на акумулаторната батерия (Евро 7).
България счита, че при предстоящите проверки на конкурентоспособността следва да се използва холистичен подход, който да обхваща в максимална степен всички фактори, влияещи върху конкурентоспособността и растежа.

Отпускат се 63 млн. лева на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г. за подпомагане на земеделски стопани

Правителството одобри допълнителни разходи от централния бюджет към Държавен фонд „Земеделие“ в размер на 63 млн. лв. за 2023 г. Средствата се отпускат за осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2023 г. за обезпечаване на разплащането към кандидатите по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400 и 454 на Министерския съвет от 2023 г. съгласно списък № 19
Плащанията са верифицирани за периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г. за 43 одобрени заявления и периода от 01.04.2023 г. до 30.06.2023 г. за 166 одобрени заявления на заинтересованите лица.
С Постановлението е предвидено одобряване на допълнителни разходи в размер на 6 089 483,15 лв., които са за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2023 г.
Плащанията към лицата, които са настанили лица, обхванати от временната закрила, въведена в действие с Решение за изпълнение (ЕС) 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила продължават регулярно.

С изменения в Закона за автомобилните превози се въвеждат правилата по Пакет Мобилност I

Министерският съвет одобри изменения в Закона за автомобилните превози. С проекта се въвеждат мерки на национално ниво за прилагане на европейското законодателство по Пакета Мобилност I. Въвежда се изискване за лицензиране на фирми, извършващи превози на товари с автомобили над 2.5 тона, вместо досегашното изискване за 3.5 тона.
Допълват се и правилата по отношение на времето за управление и почивка на водачите в автомобилния транспорт и се увеличава срокът за съхранение на документите от тахографа на превозното средство от 28 на 56 дни.
Определят се специфични правила за командироване на професионалните водачи в автомобилния транспорт. Целта е от една страна да се приложат европейските правила у нас, а от друга да се гарантира правото на командированите водачи да полагат труд при условията, които важат за работниците в държавата, в която са командировани.
С промените ще се повиши ефективността на контрола, извършван от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Създават се предпоставки за подобряване събирането на публичните задължения, противодействие на т.нар. превозвачи „пощенски кутии“ и адекватна социална закрила за водачите, извършващи международни превози на пътници или товари.

Въвежда се обучение по широкопрофилни професии

Обучение по широкопрофилни професии като възможност за надграждане на придобитата квалификация ще бъде въведено чрез изцяло нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО). Правителството одобри проект за изменение на Закона за професионалното образование и обучение, разработен в изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на промените е да се модернизира и усъвършенства правната регулация в областта на професионалното образование и обучение.
В новия списък ще бъде премахнато досегашното свръхдетайлизиране на отделни често сходни специалности. В същото време ще се осигури необходимата на учащите и на бизнеса информация относно нивото на обучение по националните и европейски стандарти. За всяка професия занапред няма да има изписани специалности, а ще бъдат посочени различните до 4 степени на професионална квалификация за съответната професия. На тези степени ще съответстват и нивата по Европейската квалификационна рамка, Националната квалификационна рамка.
Предвижда се обучение за достигане на отделни единици резултати от ученето в системата на професионално обучение за лица, навършили 16 години, с цел гъвкаво и поетапно придобиване на знания, умения и компетентности, съответстващи на единиците резултати от ученето в държавните образователни стандарти, с оглед подобряване на пригодността за заетост. Също така се разширяват възможностите за професионално обучение, като се регламентира натрупването и трансфера на единици резултати от ученето.
Проектът въвежда възможност за провеждане на обучение по теория на професията от разстояние в електронна среда. Предложените законодателни промени ще осигурят достъп до професионално обучение на по-широк кръг лица, адаптирано към индивидуалните им възможности.
Осигуряването на качеството на професионалното образование и обучение се определя като процес, който включва всички етапи в контекста на Европейската рамка за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (планиране, изпълнение на дейностите, самооценка и анализ на постигнатите резултати).
Законопроектът, по отношение на дуалната система на обучение, намалява изискванията към наставниците и предоставя още една възможност за определяне на учител по професионална подготовка от училището, който да изпълнява и функциите на учител методик, което е благоприятна предпоставка за предлагане на дуално обучение, вкл. в малките и средни предприятия и в по-малките училища.
Въвеждат се компетентности в областта на околната среда като част от обучението за придобиване на общата професионална подготовка, както и се поставя акцент върху специфичните дигитални компетентности, необходими за упражняване на професията в условията на технологична трансформация на икономиката.
Допълненията в структурата на държавните образователни стандарти (ДОС) за придобиване на квалификация по професия дават възможност за надграждане на степени, определяне на съвкупността от единици резултати от ученето за придобиване на квалификация по част от професия и представянето на критерии и средства за оценяване на всяка единица резултат от ученето.
Подобряват се възможностите за валидиране на професионални знания и умения. Това ще става чрез предварително съпоставяне на заявените от лицето знания, умения и компетентности с единиците резултати от ученето, включени в съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.
Заложено е и намаляване на административната тежест за центровете за професионално обучение (ЦПО). Отпада изискването те да предоставят множество документи на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), за да получат лицензия да провеждат обучения. Проверки на данните, които съществуват в различни регистри, ще се правят служебно от НАПОО. Освен това вече няма да се отнема лицензия, ако центърът не е извършвал обучение в продължение на 5 последователни години. Това се прави заради динамиката на пазара на труда и невъзможността да се прогнозира в кой момент ще има нужда отново от кадри в дадена област.

Министерски съвет прие Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели

Министерският съвет прие Наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели. Новата Наредба отменя Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2008 г.
С документа се цели усъвършенстване и постигане на съответствие на подзаконовата нормативна уредба със Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, отстраняване на съществуващите нормативни празноти в процедурите, ускоряване на производствата и засилване на правната защита в областта на индустриалната собственост. Също така ще отрази актуалната практика на Европейското патентно ведомство в националното законодателство.
Едно от съществените нововъведения в проекта на Наредбата е регламентирането на процедурата по регистрация на полезните модели в съответствие с Глава седма от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели. По този начин участниците в производството ще имат сигурност и предвидимост по отношение на правната закрила на полезните модели.
Приемането на новата Наредба ще отрази приетите законодателни промени, свързани с оформянето, подаването и разглеждането на заявки за патенти за изобретения и полезни модели, като по този начин ще се създаде яснота и последователност в процедурата по тяхната регистрация.

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на културата

Министерският съвет прие на Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата. С проекта на Постановление се предлага увеличаване броя на заместник- министрите от двама на четирима.
Предложението има за цел подобряване и надграждане капацитета на екипа, организацията и координацията на дейността на министерството, както и ефективна координация в областта на стратегическото планиране и националните политики, работата с общините и регионите.
С оглед широкия кръг от функции, свързани с националните и международни дейности, постигането на заложените цели в секторната програма „Култура и медии“ на правителството, както и приоритетите за Култура, наследство и туризъм в Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030 е необходимо координирането на същите от още двама заместник-министри.

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“.
Промените, въведени с настоящото постановление, касаят изричното регламентиране на функциите на изпълнителната агенция като Междинно звено по приоритетно направление 1 „Устойчиво развитие на националния капацитет за научни изследвания и иновации“ и приоритетно направление 2 „Стимулиране на международното научно сътрудничество и участието в рамковите програми“ на Приоритет 1 „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ на Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г., както и възложените за изпълнение дейности и функции на Структура за наблюдение и докладване на инвестиции „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“, „Модернизиране на образователна инфраструктура“, „Младежки центрове“ и „Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации“ по стълб 1 „Иновативна България“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.
С приемане на промените в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ се отразяват дейностите, осъществявани от агенцията към момента, произтичащи от задълженията по изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи образованието, или възложени с акт на Министерския съвет или на министъра на образованието и науката.
С Постановлението е предвидена и промяна в числеността на администрацията, която има за цел оптимизация на процесите и подобряване на административния капацитет на агенцията.
Средствата за възнаграждения на допълнително предвидените 4 щатни бройки ще бъдат финансирани изцяло със средства по Приоритет „Техническа помощ“ от съответната програма (Програма „Образование“ 2021-2027 или ПНИИДИТ) и не са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

Правителството промени таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология.
С измененията се цели таксите да се приведат в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите, приета от правителството през 2012 г. Новите текстове актуализират размера на таксите и допълват Тарифата.
Изчисляването на таксите по Методиката, съобразено с действително направените разходи, е добра регулаторна среда за ефективна държавна администрация, подобряване на бизнес средата и конкуретноспособност на българската икономика.

Одобрена е българската позиция за Неформалния съвет на министрите на транспорта

Правителството одобри българската позиция за неформалното заседание на Съвета на министрите на транспорта на държавите членки на ЕС. Форумът ще се проведе в периода 21-22 септември 2023 г. в Барселона, Испания.
Ще бъде обсъдена темата за транспорта като инструмент за социално сближаване. България ще подчертае, че при формулирането на транспортната политика и разработване на различни стратегически и програмни документи се провеждат обществени консултации и обсъждания, както и срещи с широк кръг от заинтересовани страни.
Българската страна ще представи предприетите досега мерки от държавата за осигуряване на по-достъпен транспорт и отпускане на помощ в условията на енергийна криза и инфлация.
В рамките на сесията „Транспортът като инструмент за териториално сближаване“ България ще изрази позиция, че целта на политиките в областта на мобилността и транспорта е постигане на трайна и устойчива свързаност.
По време на неформалния съвет на министрите на транспорта на ЕС България ще изрази подкрепа за декларацията на Испанско председателство на тема: „Мобилност за хората: постигане на напредък в социалното и териториалното сближаване“.

България и Румъния ще работят съвместно по проучването за изграждане на втори мост над река Дунав при Русе

Правителството одобри Писмо за съвместен ангажимент между Министерството на транспорта и съобщенията на Република България и Министерството на транспорта и инфраструктурата на Румъния във връзка с провеждането на предпроектно проучване за втори мост над река Дунав при Русе.
Министерство на транспорта и съобщенията на Република България и Министерство на транспорта и инфраструктурата на Румъния са в процес на подготовка на съвместен проект за предпроектно проучване за моста. Като част от документите за кандидатстване се предвижда и подписване на Писмо за съвместен ангажимент от двамата ресорни министри, с оглед последваща реализация на предвидените дейности в обхвата на проучването, ако проектът бъде одобрен за финансиране.

Базисният размер на командировъчните пари на дългосрочно командированите служители ще бъде осъвременен

Министерският съвет прие постановление, с което ще бъде осъвременен базисният размер на командировъчните средства на дългосрочно командированите служители в задграничните представителства на Република България.
За първи път от приемането на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат през 2008 г. се предлага цялостно актуализиране на базисните размери на командировъчните средства, което ще осигури адекватно заплащане на дългосрочно командированите служители, съртветстващо на настоящите икономически условия. С последното изменение на Наредбата от 2017г. и на Приложение № 1 към нея, базисният размер на командировъчните средства бе приведен към 100% от първоначално предвидения през 2008 г. размер, като за по- голямата част от държавите това не доведе до увеличаване на практика на базисните размери на дневните командировъчни пари. По данни на ООН, в периода от 1 юли 2017 г. до момента е отчетена значително повишена инфлация на световно ниво, отразяваща радикалните промени в световната икономика, настъпили вследствие на пандемията от Covid-19.
С увеличението на командировъчните средства се цели да бъде преодоляна значително нарасналата през годините разлика между настоящия размер на средствата за издръжка на дългосрочно командированите служители и ръста на потребителските цени в отделните държави.
Мярката е насочена и към решаване на проблема с все по-осезаемия недостиг на кадри и отлив на желаещи да работят в задграничните представителства на България, пред който МВнР е изправено в последни години. Очакваното увеличаване на броя на желаещите да заемат длъжности извън граница ще се отрази положително при отстояването на българските интереси в чужбина и достойното присъствие на страната ни на международната сцена.

Одобрен е проект на План за сътрудничество в областта на туризма с Виетнам

Министерският съвет одобри проект на План за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Социалистическа република Виетнам за периода 2024-2026 г.
Подписването на План за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Социалистическа република Виетнам за периода 2024-2026 г. е от особено значение с оглед привличане на туристи от нови туристически пазари.
Планът предвижда България и Виетнам да насърчават участието на представители на туристическия бизнес от двете страни в туристически събития, да обменят информация относно статистически данни в областта на туризма и инвестиционни проекти от приоритетно значение. Документът включва засилване на партньорството за обучение на кадри в областта на туризма, както и засилване на сътрудничеството в рамките на Световната организация по туризъм и други многостранни структури с цел популяризиране на националните туристически продукти на България и Виетнам на международния пазар.

Правителството отпусна по 15 000 лева еднократна помощ в подкрепа на семействата на загиналите при наводнението в община Царево

Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на четиримата загинали при наводнението вследствие на обилните валежи в община Царево на 5 и 6 септември 2023 година.
Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен или настоящ адрес на загиналите. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.

COMMENTS

WORDPRESS: 0