Спират тока за обектите на ВиК във Видин заради дълг от над половин милион лева

Спират тока за обектите на ВиК във Видин заради дълг от над половин милион лева

Дълг от 515 хиляди лева към ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, голяма част от който е в просрочие от началото на предходния месец, налага преустановяване на

Дълг от 515 хиляди лева към ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги, голяма част от който е в просрочие от началото на предходния месец, налага преустановяване на снабдяването с електрическа енергия на обекти на ВиК Видин. Крайната мярка влиза в сила от 6 декември 2021 г. и се налага, за да бъде ограничено натрупването на допълнителни задължения, които биха довели до сериозни оперативни затруднения за търговското дружество от групата на ЕНЕРГО-ПРО. За критичната ситуация беше алармирано Министерството на регионалното развитие и благоустройството, принципал на ВиК Видин.
Натрупването на задължения във ВиК отрасъла се случва в трудна ситуация на пазара на електроенергия и ликвидна криза в сектор електроразпределение, резултат от ръста на цената на електроенергията на енергийната борса. ЕНЕРГО-ПРО няма възможност да кредитира просрочията, особено в големи размери. В тази връзка и с цел ограничаване на натрупване на допълнителен дълг и с оглед запазване стабилността на енергийната система се налага спиране на електрозахранването до погасяване на задълженията.
Енергийната компания взима предвид факта, че водоснабдяването също е услуга с висока обществена значимост и предприема преустановяване на захранването на неизрядните клиенти само в краен случай. Натрупването на големи задължения обаче поставят дружеството в затруднено положение за погасяване на текущи задължения.
ЕНЕРГО-ПРО работи в интерес както на клиентите, които заплащат задълженията си навреме, така и на всички участници във веригата по доставка, пренос и разпределение на електроенергия, което предполага навременното и качествено снабдяване с електрическа енергия и съответно безпроблемна работа на електроенергийната система. Задълженията на водоснабдителните дружества водят до увеличаване на финансовата тежест върху ЕНЕРГО-ПРО. Това косвено ощетява изрядните платци, като отнема финансов ресурс за инвестиции в мрежата и поставя енергийното дружество в ролята на кредитор на ВиК компаниите. Обявените мерки са израз на стремежа на ЕНЕРГО-ПРО да гарантира сигурността на енергийната система и да бъде защитен общественият интерес с равнопоставено третиране на всички клиенти.

COMMENTS

WORDPRESS: 0