НСИ отчете средна брутна заплата за декември в размер на 1 676 лв.

НСИ отчете средна брутна заплата за декември в размер на 1 676 лв.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е била 1 581 лв., за ноември - 1 579 лв., и за декември - 1 676 лева, отчете Националния с

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2021 г. е била 1 581 лв., за ноември – 1 579 лв., и за декември – 1 676 лева, отчете Националния статистически институт (НСИ).
През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата e 1 612 лв. и
нараства спрямо третото тримесечие на 2021 г. с 6.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 15.1%, „Образование“ – с 14.6%, и „Добивна промишленост“ – със 7.4%. Намаление на заплатите е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3.4%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 0.5%. През четвъртото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ – с 23.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 18.9%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 18.8%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2021 г. са:
– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 3 856 лева;
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“ – 2 383 лева;
– „Финансови и застрахователни дейности“ – 2 377 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
-„Хотелиерство и ресторантьорство“ – 935 лева;
– „Други дейности“ – 1 044 лева;
-„Селско, горско и рибно стопанство“ – 1 122 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през
четвъртото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 14.4%, а в частния – с 11.4%.

COMMENTS

WORDPRESS: 0