НСИ: Населението в страната е намаляло с 77 661 души за година

НСИ: Населението в страната е намаляло с 77 661 души за година

По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението

По данни от текущата демографска статистика, населението на страната в края на 2021 г. е 6 838 937 души. В сравнение с предходната година населението намалява със 77 611 души, или с 1.1%, съобщиха от Националния статистически институт (НСИ).
Броят и структурите на населението към края на всяка година се изчисляват на база данните от предходната година и данните за естественото и механичното движение на населението през текущата година.
През 2021 г. се проведе 18-о преброяване на населението и жилищния фонд в страната. По предварителна оценка от Преброяване 2021, очакваният брой на населението, пребиваващо постоянно на територията на страната към 7 септември 2021 г. е 6 520 314 души. Разликата между данните за броя и структурите на населението от текущата демографска статистика и преброяванията се дължи основно на нерегистрираната външна миграция през десетгодишния период между преброяванията.

Раждаемост
През 2021 г. в страната са регистрирани 58 678 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 408 деца или с 0,7%.
Броят на живородените момчета (30 073) е с 1 468 по-голям от този на живородените
момичета (28 605), или на 1 000 живородени момчета се падат 951 момичета.
В градовете и селата живородени са съответно 43 692 и 14 986 деца, а коефициентът на
раждаемост е 8.7‰ в градовете и 8.1‰ в селата.
В регионален аспект най-висока е раждаемостта в областите Сливен – 11.9‰, София
(столица) – 10.0‰, и Пловдив – 9.3‰. В двадесет области раждаемостта е по-ниска от средната за страната, като най-ниски стойности се наблюдават в областите Кърджали – 6.4‰, и Смолян и Габрово – по 5.8‰.
През 2021 г. броят на извънбрачните раждания е 35 446, или 60.0% от всички раждания.
Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (66.1%) е по-висок отколкото в градовете (57.9%). За 79.8% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.
В регионален аспект най-висок е относителният дял на извънбрачните раждания в областите Видин (76.9%) и Ловеч (76.3%). Този дял е над 50.0% във всички области на страната с изключение на Благоевград (49.2%), Разград (46.8%) и Кърджали (39.4%).

Смъртност
Броят на умрелите лица през 2021 г. е 148 995, а коефициентът на обща смъртност – 21.7‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 24 260, или с 19.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо. Смъртността сред мъжете (23.2‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (20.2‰).
През 2021 г. на 1 000 жени умират 1 078 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (28.3‰) отколкото в градовете (19.2‰).
Общо за ЕС-27 коефициентът на смъртност през 2020 г. е 11.6‰. Равнището на общата
смъртност на населението в България е най-високо сред държавите членки. С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.5‰, Кипър – 7.2‰, и Люксембург – 7.3‰. Освен в България значително по-висока от средната за ЕС-27 е стойността на този показател в Литва – 15.6‰, Румъния – 15.5‰, и Латвия – 15.2‰.
С най-висока смъртност в страната са областите Видин – 32.3‰, Монтана – 30.8‰, и
Кюстендил – 28.6‰. В седем области смъртността е по-ниска от общата за страната, като най-ниска е в София (столица) – 16.8‰.

COMMENTS

WORDPRESS: 0