Кабинетът обсъжда възможността да се дават по 40 лева храноден за всеки бежанец от Украйна

Кабинетът обсъжда възможността да се дават по 40 лева храноден за всеки бежанец от Украйна

Правителството ще обсъди програма за помощ за украински граждани, търсещи закрила в България вследствие на военните действия в Украйна. По предложение

Правителството ще обсъди програма за помощ за украински граждани, търсещи закрила в България вследствие на военните действия в Украйна. По предложение на министъра на туризма Христо Проданов, украинците ще имат право на помощ в общ размер от 40 лв. на едно лице за нощувка и един храноден за срок до три месеца от подаването на молба за предоставяне на закрила. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Помощта ще се предоставя във връзка с Директивата за временна закрила, която дава възможност на бягащите от войната да бъде предоставена незабавно временна закрила в ЕС, което дава право на пребиваване, достъп до пазара на труда, достъп до жилищно настаняване, социално подпомагане, медицинска или друга помощ и средства за издръжка.
За лицата, търсещи международна закрила в България, които са заявили желание за достъп до пазара на труда в страната, помощта от 40 лв. на едно лице за нощувка и един храноден ще се предоставя за срок от един месец от датата на заявяването. Тези лица могат да кандидатстват по облекчената процедура за достъп до пазара на труда в ЕС за срок до три години.
Помощта от 40 лв. на ден се предвижда да се използва за настаняване в обекти на дружествата, в които едноличен собственик на капитала е Националният осигурителен институт, болници за рехабилитация и балнеолечебни центрове и др. – собственост на държавата, почивните станции на министерствата и ведомствата, както и в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър.
Помощта за туристическите обекти ще се изплаща от Министерството на туризма на база фактически извършени разходи, въз основа на извлечение от регистъра на местата за настаняване. За уреждане на отношенията, свързани с обмен на информацията за броя на правоимащите настанени лица, начина и местата за тяхното настаняване се сключва споразумение между Министерство на туризма и Държавната агенция за бежанците.
В рамките на програмата, при възможност за децата в местата за настаняване ще се организират и осигуряват подходящи образователни дейности, спортни активности и други занимания, съобразени с тяхната възраст. За изпълнение на програмата в тази част, Министерството на образованието и науката оказва необходимата подкрепа в т.ч. логистична и финансова, имайки предвид, че задължителното предучилищно и училищно образование в държавните и в общинските детски градини и училища е безплатно за децата и учениците за българските граждани, гражданите на друга държава членка, гражданите на трети държави, включително за търсещи или получили право на убежище или международна закрила.
С така предложената програма, освен подпомагане на бежанците от войната в Украйна се цели и частично подпомагане на туристическия бизнес, който ще бъде пряко засегнат, и чийто ресурси биха могли да бъдат насочени към осигуряване на мерките, чрез използване на местата за настаняване и за осигуряване на заетост.

COMMENTS

WORDPRESS: 0