Намалят данъците на младите семейства с ипотеки

За поредна година един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания

За поредна година един от членовете на младо семейство с ипотечен кредит може да намали сумата от годишните данъчни основи с лихвените плащания по заема през годината, съобщи Националната агенция по приходите (НАП). Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Приспадането означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.За да се ползва данъчното облекчение, ипотечният кредит трябва да е сключен от лице, което отговаря едновременно на следните условия: има сключен граждански брак; лицето и/или съпругът/ата му не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит; ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината. Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.
Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотека.
Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката кредитозаемател, припомнят от НАП.

COMMENTS

WORDPRESS: 0