Училищните директори с минимум 1334 лв. основна заплата, 194 лв. повече от досега

През 2020 г. основната директорска заплата не може да бъде по-ниска от 1334 лв. при минимум 1140 лв. през 2019 г. Новият минимален праг е разписан

През 2020 г. основната директорска заплата не може да бъде по-ниска от 1334 лв. при минимум 1140 лв. през 2019 г. Новият минимален праг е разписан в заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев от 21 януари.

Долният праг е валиден за директорите на: държавните и общинските училища; центровете за специална образователна подкрепа; центровете за подкрепа на личностно развитие (ученически общежития); регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование; астрономическата обсерватория или планетариум; Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата, става ясно от Заповед РД09-118/21.01.2020 г.

Брутното възнаграждение би могло да нарасне значително при изпълнението на определени условия, които също са записани в заповедта.

Допълнителни и други трудови възнаграждения

Освен определените в Кодекса на труда допълнителни възнаграждения (напр. за стаж), директорите ще могат да получават допълнително заплащане за:

– учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа, включително по националната програма „Без свободен час“;

– професионално-квалификационна степен (ПКС): най-високото възнаграждение е за I ПКС и е не повече от 100 лв. месечно, когато не е включено в основната работна заплата;

– образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа: 130 лв. за „доктор“, 160 лв. за „доктор на науките“.

– преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет „чужд език“;

– постигнати резултати от труда през учебната година – диференцирано заплащане;

– организация и контрол по провeждане на външни оценявания (матури и държавни квалификационни изпити) – определя се от началника на Регионалното управление на образованието (РУО) еднократно за годината и е в размер от 60 до 600 лв. в зависимост от броя на учениците, за които е организирано и/или проведено външно оценяване и при условие, че във вътрешните правила за работната заплата е предвидено заплащане и за персонала в училището;

– организация и контрол на заниманията по интереси (до 10 групи – 20 лв.; от 11 до 20 групи – 30 лв.; над 20 групи – 40 лв.)

Ако в колективния трудов договор или във вътрешните правила за работа е предвидено, в брутната директорска заплата може да се включва допълнително възнаграждение за:

– работа при специфични условия на труд на персонала в специалните училища и центровете за специална образователна подкрепа;

– за официални празници или за началото на учебната година – три пъти годишно, но не повече от 2800 лв. общо за календарната година;

– еднократно допълнително трудово възнаграждение в края на годината в размер от 0 до 2 пъти от средното възнаграждение за щатния персонал, но не повече от 2000 лв.;

– възнаграждение за организиране и контрол на провеждането на професионално обучение срещу заплащане на навършили 16 г. курсисти – до 15% от предвидените възнаграждения за персонала, провеждащ обучението. Годишният размер не може да надвишава повече от две основни месечни заплати на директора за календарната година;

– еднократна парична награда в размер до една основна работна заплата, определена в края на календарната година за не повече от 40% от броя на директорите.

Наградата се определя от началника на РУО по критерии, които трябва да бъдат разработени до 30 юни съвместно с регионалните организации на работодателите в системата на предучилищното и училищното образование. За директорите на държавните училища, финансирани чрез Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта, наградата се определя от съответния министър.

– за организация на дейностите по приобщаващо образование на учениците със специални образователни потребности на директори на общински и държавни неспециализирани и специализирани училища, възпитателни училища-интернати (до 10 ученици със СОП – 35 лв. месечно; от 11 до 20 ученици – 47 лв.; над 20 ученици – 60 лв.)

– за повишаване обхвата на учениците от уязвими групи и задържането им в системата на предучилищното и училищното образование.

Основните директорски заплати може да се увеличават над минимума от заповедта на министъра при условие, че след 1 януари 2020 г. са увеличени заплатите на учителите в институцията. Процентът на директорското повишение трябва да е равен на средния за учителите. Ако получената стойност е по-ниска от прага за конкретния вид училище (виж таблицата по-долу), на директора се определя равна на този праг заплата. Ако учителите са на минимални основни заплати за длъжността, директорската не може да надвишава прага.

Парите за постигнати резултати през учебната година се определят от началника на съответното РУО на база получения брой точки при оценяването и лимита от средствата за директорите в областта.

Ако образователна институция на делегиран бюджет има неразплатени задължения в размер над 8% от бюджета ѝ, не се разрешава основните заплати и допълнителните възнаграждения с постоянен характер за директорите да бъдат увеличавани над минимума. Ограничението е в сила до намаляване на задълженията под 2% от годишния бюджет.

Допълнителните споразумения за новите размери на заплатите се изготвят от началника на съответния РУО или съответния министър в 15-дневен срок от постъпването на необходимите документи.

Определянето на коефициентите за изчисляване на допълнителното трудово възнаграждение за официални празници и еднократни възнаграждения за всеки директор се определя от началника на РУО или съответния министър въз основа на преценка на усилията и приноса му за изпълнението и повишаване на ефективността на училищните политики за:

– повишаване на образователните резултати и на мотивацията за учене, в т. ч. чрез: ефективно прилагане на компетентностния подход, въвеждане и насърчаване на иновативни методи на преподаване и личностно развитие; на разширяване на образователната среда и занимания по интереси на учениците; участие в междуучилищни прояви и инициативи и др.;

– обхващане, приобщаване и ефективна интеграция на всяко дете;

– подобряване на възпитателната работа, взаимодействието с родители и образователната среда. Добро социално партньорство и позитивен климат на работа.
Ефективно партньорство с всички заинтересовани страни.

Министърът на образованието и науката може да определи индивидуална парична награда на директор за постигнати високи резултати или осъществяване на политиките в сектора.

Средствата за постигнати резултати от труда на директорите на съответните институции се предоставят целево от бюджета на МОН.

Чрез тазгодишната си заповед министър Вълчев поставя и ограничение пред пътуващите твърде често директори: за времето на учебните занятия на директорите могат да бъдат разрешавани не повече от 10 работни дни годишно служебни отпуски и командировки.

В колона „брой ученици” се включват всички ученици в подготвителна група, дневна, вечерна и комбинирана форма, дуална форма на обучение, ученици в общежитие или в интернат на ВУИ и СПИ. В колона „брой ученици“ се включват и учениците в задочна, индивидуална и самостоятелна форма и в групи за целодневна организация на учебния ден при следното правило за приравняване:

1. трима ученици задочна, индивидуална и самостоятелна форма се приравняват на двама ученици в дневна форма;

2. трима ученици от група за целодневна организация се приравняват на двама ученици в дневна форма.

COMMENTS

WORDPRESS: 0