Сотир Цацаров разпореди проверка на дейността на скандален кмет

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Окръжна прокуратура-Враца извършване на проверка за законност на дейността в кметство село Галиче общ. Бя

Главният прокурор Сотир Цацаров разпореди на Окръжна прокуратура-Враца извършване на проверка за законност на дейността в кметство село Галиче общ. Бяла Слатина, обл. Враца. Проверката ще обхване периода от началото на предходния мандат на кмета Чоков, до настоящия момент. Това съобщиха от пресслужбата на Прокуратурата. Проверката е в няколко направления:

1. Законосъобразност на действията на кмета на село Галиче по удостоверяване подписи на частни документи, подписи и съдържание на пълномощни, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа. При изпълнение на тази дейност, се изисква създаване на архив, който включва общ регистър на нотариалните заверки, книга, в която се подреждат документите с удостоверено съдържание, печат и щемпели по образец. За извършване на нотариални удостоверявания от органите на местната администрация се събират такси в размерите, определени с тарифата за нотариалните такси, които задължително се внасят в бюджета на общината. Ще бъде проверено наличието на документацията, като се сравнят удостоверяванията в нея със събирането и внасянето на суми в общинския бюджет.
2. Стопанисване от кмета на село Галиче на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост. Ще бъдат събрани данни за собствеността на тези обекти, дали се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, както и дали се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са предоставени.
3. Законосъобразност на действията при извършване на адресни регистрации съгласно чл.92, ал.1 ЗГР. При наличие на данни за незаконосъобразни регистрации ще бъдат изяснени причините за извършването им.
4. Изпълнение от кмета на с. Галиче на правомощията по ЗМВР и ЗМСМА. Съгласно чл. 46 ал.1 т.8 от ЗМСМА, кметът осигурява спазването на обществения ред. По това направление ще се събере информация от преписки в МВР и в прокуратурата, от досъдебни наказателни или съдебноадминистративни производства и др., вкл. ще се извърши съпоставка на данни за последваща дейност на прокуратурата или органите на МВР по случаите, „започнати“ от кмета на кметството.
5. Спазване на правомощията по чл.8, ал.2 ЗОСИ от кмета на с. Галиче и законосъобразност на предприетите действия. Съгласно чл. 8 ал.2 от ЗОСИ кметовете на райони или кметства организират опазването на селскостопанското имущество на територията на района или кметството, организират и ръководят полската охрана, издирват нарушителите, налагат административни наказания и вземат мерки за възстановяване на вредите. Ще бъдат проверени всички случаи и ще изясни изпълнил ли е кметът на с.Галиче задълженията си за контролно-санкционна дейност, респ. причините за неизпълнението на тези функции.
6. Изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина в частта му за кметство с. Галиче. Проверката ще се извърши съвместно със служители от Главна дирекция „Национална полиция“- МВР.
7. Всички случаи на възлагане на функции от кмета на община Бяла Слатина на кмета на с. Галиче. Ще се извърши преценка както за законосъобразност на овластяването, така и за законосъобразност на действията на кмета Чоков съобразно нормативните изисквания, приложими за конкретната дейност. Главният прокурор е разпоредил при наличие на основанията за намеса на прокуратурата по реда на надзора за законност, да се предприемат предписаните от закона действия. Разпоредил е също при установяване на данни за извършено престъпление от общ характер незабавно да се преценят условията за образуване на досъдебни производства. Проверката ще се осъществи на място в кметството в с. Галиче, от прокурори и служители на МВР.

COMMENTS

WORDPRESS: 0