Младите българи, които заместват излизащите в пенсия, се стопили почти двойно за 20 г.

Младите българи, които заместват излизащите в пенсия, се стопили почти двойно за 20 г.

Ако през 2001 година 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 навлизащи в такава възраст, то в края на миналата година т

Ако през 2001 година 100 души, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 навлизащи в такава възраст, то в края на миналата година това съотношение се е стопило до 100 към 67. Данните са част от отчет за изпълнението на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.), пише Dir.bg.
Документът отчита политиките на държавата за насърчаване на активния живот на тези хора през 2019 и 2020 г. в различни направления. Сред тях са участието в пазара на труда, възможностите за професионално обучение, включването в социалния и културния живот у нас, доброволчеството.
От публикуваната статистика става ясно, че коефициентът на възпроизводство на хората в трудоспособна възраст, намален почти двойно за период от 20 години, е най-нисък в област Смолян – 41 души на възраст между 15 и 19 години влизат на мястото на 100 души между 60 и 64 години. На следващите места се подреждат Кърджали и Перник – съответно с 48 и 50 души.
Логично сред областите с най-високи стойности са София-град и Варна, със 79 и 78 души, а на първо място в страната е област Сливен, където 90 млади заместват 100 възрастни.
Отчита се и тенденция на продължаващо застаряване на населението. В края на 2020 г. хората на възраст 65 и повече години са над 1.5 милиона, или 21.8% от населението на България. В сравнение с 2019 г. това е нарастване с 0.2 процентни пункта.
Застаряването е по-силно изразено сред жените, отколкото сред мъжете, а разликата се дължи на по-високата смъртност при мъжкия пол и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.
Най-много хора на възраст над 65 години като дял от всички живеещи има в областите Видин (30.%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Най-нисък е делът на възрастното население отново в областите София-град – 17.7% и Варна – 19.4%.
Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44 години в края на 2020 година, се посочва в отчета.
Този процес се наблюдава както в селата, така и в градовете, като в градовете средната възраст на населението е 43.1 години, а в селата – 46.6 години.
Данните показват още, че българите в трудоспособна възраст в края на миналата година са били 4 139 хил. души, или близо 60 процента от населението на страната. Техният брой обаче е намалял със 17 хиляди души спрямо предходната 2019 г.
Отрицателният естествен прираст се запазва и през миналата година – българското население е намаляло с 65 649 души. Коефициентът на този прираст е различен за градовете и селата – минус 7.1‰ и минус 16.0‰.

COMMENTS

WORDPRESS: 0