Как ще работят заведенията от сряда: БАБХ пусна подробните изисквания | | Новини от България и Света

Българската агенция по безопасност на храните определи изискванията, съгласувани с министерство на здравеопазването, за бизнеса, стопанисващ обе

Българската агенция по безопасност на храните определи изискванията, съгласувани с министерство на здравеопазването, за бизнеса, стопанисващ обекти за обществено хранене (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници) с търговски площи на открито.

Работодателите трябва да:

– проведат обучение на персонала, който приготвя и сервира храни и напитки за прилагане на мерките, целящи да се сведе до минимум възможния риска от разпространение на COVID 19;

– осигурят пълно прилагане на задължителните изисквания, разписани в Заповед № РД 01-249/ 03.05.2020 г. на Министъра за здравеопаването;

– осигурят прилагане на следните допълнителни указания:

1. На работещите лица трябва да се осигурят условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно облекло и предпазни средства – ръкавици /при необходимост/ и маски. Маските следва да се носят задължително както от персонала, обслужващ клиентите, така и от персонала, приготвящ храните и напитките. Маската и ръкавиците да се подменят периодично, като е задължително подменянето при нарушаване на целостта им.

2. За да се опази здравето на хората, работещи в търговските обекти и здравето на клиентите да се спазват стрикто всички въведени мерки от кризисния щаб, министъра на здравеопазването и другите държавни органи. Да се осигури система за поетапно допускане на хора в обекта, като се контролира струпването на много хора. На местата, където се очаква да се събират по-голям брой хора, да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта. Да не се допуска свободно движение на хора между масите, особено на такива, които не са клиенти на заведението.

3. При организирането на дейността в търговските площи на открито да бъде съобразяван броят на посетителите, като бъдат осигурени най-малко 2,0 кв.м. от търговската площ на посетител, което съответства на насоките на Световната здравна организация от 10 кв. м на четири лица.

4. Да се учести периода на провежданата дезинфекция на помещенията за приготвяне на храни и напитки и на търговските площи, ползвани от посетители, на оборудването и инвентара и други контактни повърхности. Бизнес операторите да въведат система за ефективен контрол на прилагането на дезинфекционните мероприятия.

5. Кухненската посуда да се почиства и дезинфекцира след всяка употреба по начин, гарантиращ безопасността ú. Съхранението да става при условия, които не допускат замърсяване с причинителя на COVID-19.

6. Да се осигурят процедури, които да гарантират, че храните, приготвяни без топлинна обработка са преминали през максимално почистване и измиване и са приготвени при условия, изключващи възможността от замърсяване с причинителя на COVID-19.

7. Да се осигури процедура за извършване на доставки за зареждане на обектите с храни и напитки, която гарантира липсата на контакт на доставчиците и доставяните храни с клиентите.

8. Да се засили контрола за спазване на поточността при доставка на суровини и храни и движението на персонала по време на работа. Работниците, които са в контакт с доставчиците, шофьорите транспортиращи и доставящи храни трябва да носят предпазни средства и да са инструктирани да осъществяват минимален контакт с доставчиците. В тези случаи задължително да са подсигурени условия и средства за дезинфекция на ръце.

9. При доставката на храна на адрес, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни, да се сведе до минимум възможността за пряк контакт между доставчика и клиента, при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персонала да бъде предварително инструктиран.

10. При установяване на служители с грипоподобни симтоми работодателите незабавно да предприемат мерки за отстраняването им от работа и за уведомяване на здравните власти.

11. В преддверията към санитарните възли и битовите помещения за персонала да бъдат създадени условия, като се осигурят почистващи, подсушаващи и дезинфекционни средства за ръце. Дозаторите за течен сапун, дозаторите за дезинфектант за ръце (биоцид) и съоръженията за еднократни кърпи за ръце да бъдат своевременно зареждани. Да не се допуска тоалетните клетки да остават без тоалетна хартия. Да се организира учестеното почистване и дезинфекция на санитарните и битовите помещения. Бизнесоператорите да въведат система за ефективен контрол на прилагането на дезинфекционните мероприятия.

12. Да се създаде организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения (тоалетни, фоайетата пред тях и др).

13. Да се създаде организация чакащите пред обектите клиенти да спазват дистанция помежду си на разстояние минимум 2,0 м.

14. Използваните в обектите биоциди (дезинфектанти) трябва да бъдат разрешени от министъра на здравеопазването. Биоцидите трябва да бъдат задължително етикетирани от производителя, като на етикета следва да бъдат посочени данни за тяхното предназначение, изисквания относно начина на използване, дозиране и мерки за безопасно съхранение, номер на издаденото разрешение. Министерство на здравеопазването поддържа на страницата си в Интернет Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най- малко веднъж месечно.

По препоръка на СЗО, с цел превенция на разпространението на COVID-19, следва да се използват дезинфектанти с доказано вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие.

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“.

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, са публикувани информационни материали, вкл. и илюстровани такива, които биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в обектите, с цел по-добра информираност на клиентите, включващи и информация за личната отговорност на всеки.

На интернет страницата на Министерството на здравеопазването са посочени и временни насоки за почистване на околната среда в обекти, различни от лечебни заведения, които могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели.

На интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига също има публикувани редица информационни материали, вкл. и такива, свързани с „Устойчивост на коронавирусите върху контактни повърхности и тяхното унищожаване чрез биоцидни препарати“.

Указанията могат да се актуализират спрямо развитието и разпространението на COVID-19 в страната.

COMMENTS

WORDPRESS: 0