Как ще пътуваме в ЕС със сертификат, че нямаме COVID-19: Всичко, което трябва да знаем за зеления паспорт

Европейската комисия предложи създаването на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките

Европейската комисия предложи създаването на цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС по време на пандемията от COVID-19.

Цифровото зелено удостоверение ще представлява доказателство, че даден човек е бил ваксиниран срещу COVID-19, е получил отрицателен резултат от теста или е преболедувал COVID-19. То ще бъде налично безплатно в електронен формат или на хартиен носител и може да бъде използвано във всички държави членки на ЕС. Ще включва QR код за гарантиране на сигурността и автентичността на удостоверението.

За да бъде готово преди лятото, цифровото зелено удостоверение трябва да бъде одобрено бързо от Европейския парламент и от Съвета на ЕС.

Кои са основните елементи на предложението?

Системата за „цифрово зелено удостоверение“ обхваща три различни вида удостоверения за COVID-19: удостоверение за ваксинация, удостоверение за направен тест и удостоверение за преболедуване.

Те могат да бъдат издавани и използвани във всички държави членки на ЕС.

Удостоверенията следва да включват само минимален набор от информация, необходима за потвърждаване и проверка на статуса, свързан с ваксинирането, тестването или преболедуването.

Ваксинирането не е предварително условие за пътуване. Всички граждани на ЕС, без значение дали са ваксинирани или не, се ползват с основно право на свободно движение в ЕС.

Как ще се улесни безопасното свободно движение?

Цифровото зелено удостоверение може да служи като доказателство за ваксинация, направен тест и преболедуване с цел премахването на ограниченията пред свободното движение, въведени в дадена държава членка поради причини, свързани с общественото здраве, като изисквания за тест и поставяне под карантина.

Ако дадена държава членка приеме доказателство за ваксинация, за да премахне ограниченията за свободно движение, тя ще трябва да приеме доказателство за ваксинация, издадено от друга държава членка във връзка с ваксини, които са получили валидно в ЕС разрешение за търговия.

Държавите членки ще имат възможност да разширят това за пътниците, получили други ваксини.

При пътуване всеки притежател на цифрово зелено удостоверение ще се ползва със същите права като гражданите на посетената държава членка, които са ваксинирани, тествани или преболедували.

Как ще се гарантира, че неваксинираните не са дискриминирани при упражняване на правото си на свободно движение?

За да се гарантира, че се спазва правото на свободно движение в ЕС, както и че няма дискриминация на лицата, които не са ваксинирани, ЕК предлага да се създаде не само оперативно съвместимо удостоверение за ваксинация, но също и удостоверения за направен тест за COVID-19 и удостоверения за лица, които за преболедували COVID-19. По този начин възможно най-много хора следва да могат да се възползват от цифрово зелено удостоверение, когато пътуват.

В предложението ясно се посочва, че цифровото зелено удостоверение има за цел да улесни свободното движение в рамките на ЕС. То няма да бъде предварително условие за свободно движение. Лицата, които не са ваксинирани, трябва да могат да продължат да упражняват правата си на свободно движение, като, когато е целесъобразно, това ще бъде предмет на ограничения – тестване или поставяне под карантина/самоизолация.

Трябва ли държавите членки повторно да въведат граничен контрол по вътрешните граници?

Съвсем не. Проверката на удостоверенията сама по себе си не може да оправдае временното повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници, тъй като такъв контрол не е необходим, за да могат държавите членки да въведат цифровото зелено удостоверение.

Каква информация ще включва цифровото зелено удостоверение?

Цифровото зелено удостоверение ще включва необходимата ключова информация като име, дата на раждане, издаваща държава членка и уникален идентификатор на удостоверението. Освен това:

за удостоверение за ваксинация: ваксинационен продукт и производител, брой дози и дата на ваксинацията;
за удостоверение за направен тест: вид тест, дата и час на тестване, център за провеждане на тестове и резултат;
за удостоверение за преболедуване: дата на положителния резултат от теста, орган, издаващ удостоверението, дата на издаване, дата на валидност.

Как ще изглежда форматът на цифровото зелено удостоверение?

Удостоверенията ще бъдат издавани в електронен формат, така че в зависимост от предпочитанията на притежателя да могат да бъдат показвани на смартфон или на хартиен носител. Удостоверенията ще включват оперативно съвместим машинно четим QR код, съдържащ необходими ключови данни като цифров подпис. QR кодът се използва за сигурна проверка на автентичността, целостта и валидността на удостоверението. За да бъде подобрено трансграничното приемане, информацията в удостоверението следва да бъде посочена на езика (езиците) на издаващата държава членка и на английски език.

Как функционира цифровото зелено удостоверение на територията на ЕС?

Цифровото зелено удостоверение съдържа QR код с цифров подпис с цел защита срещу фалшифициране. При проверка на удостоверението се сканира QR кодът и се проверява подписът.

Всеки издаващ орган (напр. болница, център за провеждане на тестове, здравен орган) разполага със свой собствен цифров ключ за подпис. Всички те се съхраняват в сигурна база данни във всяка държава.

Европейската комисия ще създаде портал. През този портал могат да бъдат проверявани всички подписи на удостоверения навсякъде в ЕС. Личните данни на притежателя на удостоверението не преминават през портала, тъй като това не е необходимо за проверката на цифровия подпис.

Европейската комисия също така ще предостави референтни приложения с отворен код, за да съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който органите могат да използват за сканиране и проверка на QR кодовете.

Кои ваксини ще бъдат приети?

Държавите членки следва да издават удостоверения за ваксинация без значение вида на ваксината срещу COVID-19.

Когато държавите членки приемат доказателство за ваксинация, за да отменят някои ограничения, свързани с общественото здраве, като тестване или поставяне под карантина, от тях ще се изисква да приемат при същите условия удостоверения за ваксинация, издадени в рамките на системата за „цифрово зелено удостоверение“. Това задължение обаче ще бъде ограничено до ваксините, които са получили валидно в ЕС разрешение за търговия. Държавите членки имат възможност да приемат удостоверения за ваксинация, издадени във връзка с други ваксини.

Кои тестове за COVID-19 ще бъдат приети?

С цел да се гарантира надеждността на резултата от теста, само резултатите от т. нар. NAAT тестове (включително RT-PCR тестове) и бързите тестове за антигени, включени в списъка, съставен въз основа на Препоръка 2021/C 24/01 на Съвета на ЕС, следва да са допустими за удостоверение за направен тест, издаден въз основа на предложението за регламент.

Защо самостоятелното тестване няма да бъде включено?

Самостоятелното тестване не се провежда при контролирани условия и за момента се счита за по-малко надеждно. Удостоверенията следва да се издават от здравни органи, които обаче не могат да контролират тестове, които са направени, например, у дома, и поради това не могат да издават надеждни удостоверения за тях.

Ще има ли минимална валидност на удостоверенията?

Периодът на прилагане на удостоверенията зависи от научните доказателства и ще се определя от проверяващите органи в съответствие с техните национални правила. С появата на нови научни доказателства периодите, за които са приложими удостоверенията с цел отмяна на въведените изисквания, свързани с общественото здраве, могат да бъдат коригирани.

С предложението за регламент се гарантира, че удостоверенията, издадени от други държави членки, се приемат съгласно същите правила като тези, които се прилагат за удостоверенията, издадени в дадена държава. С регламента се въвеждат също така някои основни принципи, напр., максималният период на валидност на удостоверението за преболедуване се определя на 180 дни.

Тези принципи биха могли да бъдат коригирани от ЕК чрез делегирани актове с цел привеждане в съответствие с новите научни доказателства, когато са налични.

Какво ще се случи с хората, които вече са ваксинирани?

Хората, които са били ваксинирани преди въвеждането на цифровото зелено удостоверение, следва също да имат възможност да получат необходимото удостоверение за ваксинация. Ако са получили удостоверение за ваксинация, което не отговаря на стандартите за оперативна съвместимост, изисквани съгласно регламента, те могат да поискат ново такова.

Колко дълго време ще се прилага цифровото зелено удостоверение?

Удостоверенията са свързани с пандемията от COVID-19. Системата за цифрово зелено удостоверение ще бъде прекратена след като Световната здравна организация (СЗО) обяви края на причинената от COVID-19 извънредна ситуация в областта на общественото здраве.

По сходен начин, ако СЗО обяви нова извънредна ситуация в областта на общественото здраве, причинена от COVID-19, от негов вариант или от подобна инфекциозна болест, системата може да бъде отново активирана.

Какви ще бъдат разходите за цифровите зелени удостоверения?

Удостоверенията ще бъдат безплатни за гражданите.

Държавите членки трябва да поемат разходите за изграждане на инфраструктурата на национално равнище. Ако е необходимо, ЕК ще предостави финансиране за подпомагане на държавите членки при изграждането на необходимата инфраструктура.

Комисията ще плати за създаването на портала на равнище ЕС, както и ще съдейства на държавите членки да разработят софтуер, който да се използва от проверяващите лица, които сканират QR кода.

Как ще се обработват личните данни?

Предвид това, че личните данни, които се съдържат в удостоверенията, включват чувствителни медицински данни, ще бъде осигурено много високо ниво на защита на данните.

Удостоверенията ще включват единствено ограничен набор от информация, която е необходима. Посетените държави не могат да я запазват. За целите на проверката ще бъдат проверявани само валидността и автентичността на удостоверението, като се проверява кой го е издал и подписал. Всички данни за здравословното състояние остават отговорност на държавата членка, която е издала дадено цифрово зелено удостоверение.

Системата за „цифрово зелено удостоверение“ няма да изисква създаването и поддържането на база данни за здравни удостоверения на равнище на ЕС.

COMMENTS

WORDPRESS: 0