Как да се предпазим от ”модерно робство”, когато работим в чужбина

При осигуряване на работа чрез фирма посредник търсещите работа лица трябва да изискат договор за набиране на персонал между посредника и работодате

При осигуряване на работа чрез фирма посредник търсещите работа лица трябва да изискат договор за набиране на персонал между посредника и работодател в приемащата държава

 

Тръгвайте за работа в чужбина със сключени трудови договори, съветват от Главната инспекция по труда (ГИТ).

Хиляди българи, заминали да работят в чужбина, често разказват за мизерни условия на труд и за измамни схеми. Сред сигналите най-много са тези за ниско заплащане, липса на допълнителни възнаграждения и на пари за извънреден труд.

Преди дни при операция на органите на реда в Корнуол, Великобритания беше разкрита ферма, в която са работили като „бели роби“ около 200 имигранти. Сред тях нямаше българи, но се оказа, че фирми посредници са изпращали наши сънародници там.

Във връзка с тези сигнали за нередности при изпращане на български работници във Великобритания, Изпълнителната Агенция „Главно инспекция на труда“ напомня, че при използване на фирми посредници и на предприятия, които осигуряват временна работа, трябва да се направи справка в специалните регистри дали тези фирми имат регистрация.

Списъците с регистрираните фирми са публични и могат да бъдат открити на сайта на Агенцията по заетостта.

Когато, независимо от начина на изпращане, от лицата се изискват суми за различни такси, комуникацията се води само по интернет или се уговарят срещи извън офиси, това е сигурен знак, че се касае за измамни практики, предупреждават от Инспекцията на труда.

В българското законодателство има категорични текстове, които задължават и посредниците, и командироващите дружества, в т.ч. и предприятията, осигуряващи временна работа, да договарят и осигуряват най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава.

При осигуряване на работа чрез фирма посредник търсещите работа лица трябва да изискат договор за набиране на персонал между посредника и работодател в приемащата държава. Трябва да има сключен посреднически договор между фирмата и търсещото работа лице, който трябва да съдържа задължителни клаузи  за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа.

Лицето трябва да бъде предварително запознато писмено с условията на работа в държавата, където ще бъде изпратено, и с данните на работодателя.  То трябва да тръгне от България със сключен трудов договор с работодател в приемащата държава, преведен на български език.

Най-често се изготвят двуезични договори, в които следва да бъдат уговорени условията на заплащане, продължителността на работния ден, почивките и отпуските и др., включително и за чия сметка са разноските по пътуването, както и други разходи.

Сигналите, които постъпват в Инспекцията по труда, засягат най-вече неспазено изискване възнагражденията да бъдат равни поне на минималните в приемащата държава.

Друго често нарушение е, че в трудовите договори с предприятия, които осигуряват временна работа, а при командироването – в допълнителните споразумения, не се уговарят всички условия, които се изискват според Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.

При използване на фирми посредници често нарушение е липсата на индивидуален трудов договор с работодател от приемащата държава, който трябва да бъде предоставен на лицето преди заминаването. Друго често нарушение е, че посредниците, които осигуряват временна работа, или работодателите, които командироват свои работници и служители, не ги информират за условията на труд и заплащане в приемащата държава.

Агенцията по заетостта е прекратила регистрацията на 16 фирми посредници за наемане на работа в чужбина в периода 2015-2017 г.  Причината за прекратената регистрация са констатирани нарушения от Главна инспекция по труда и влезли в сила наказателни постановления.