Въпреки COVID-19, бюджетът е с излишък от 1,5 милиарда лева за полугодието

Приходите в бюджета продължават да изпреварват разходите. Излишъкът в хазната за първото полугодие е в размер на 1 564,6 млн. лв. (1,3 % от прог

Приходите в бюджета продължават да изпреварват разходите. Излишъкът в хазната за първото полугодие е в размер на 1 564,6 млн. лв. (1,3 % от прогнозния БВП). Това показват предварителните данни и оценки към юни 2020 г. по консолидираната фискална програма (КФП). 

За сравнение отчетеното превишение на приходите над разходите за първото полугодие на 2019 г. бе в размер на 3 223,3 млн. лв. (2,7 % от БВП), което означава, че съпоставено със същия период на 2019 г. бюджетното салдо се влошава номинално с 1,7 млрд. лева.

Приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към юни 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 48,2 на сто от актуализирания годишен разчет. Съпоставени със същия период на предходната година, приходите се забавят, което е следствие от негативните ефекти върху постъпленията при всички основни видове данъци от въведените ограничения в България и света във връзка с борбата с разпространението на COVID-19.

Изпълнението на актуализирания годишен разчет в частта на разходите по КФП за първото полугодие се очаква да бъде в размер на 41,4 на сто. По-ниското усвояване на разходите спрямо изпълнението на приходите е причината за формирането на текущо превишение на приходите над разходите към полугодието. Независимо от извънредните разходи, включително и финансирани чрез европейските програми, при обичайните разходи се наблюдава по-ниско усвояване, което е следствие от внимателното прецизиране, приоритизиране и пестеливо разходване на средства от бюджетните организации.

От друга страна е важно да се отбележи, че продължава работата по строителството и изпълнението на големите инфраструктурни и инвестиционни проекти. Мярката за подкрепа на заетостта (известна като 60 на 40) се очаква да бъде предефинирана и разширена като обхват, като на този етап се предвижда тя да продължи да се прилага до края на месец септември. През втората половина на годината ще се приложи и заложеното в годишния разчет индексиране на пенсиите. Това ще намери израз в нарастване на разходите през втората половина на годината. Продължават и разходите във връзка с мерките за преодоляване на последиците от пандемията.

Основни параметри по КФП на база предварителни данни и оценки:

Приходите, помощите и даренията по КФП към юни 2020 г. се очаква да бъдат в размер на 21 386,5 млн. лв. (48,2 % от актуализирания годишен разчет). Съпоставени със същия период на 2019 г. данъчните и неданъчните приходи по консолидираната фискална програма към юни 2020 г. се свиват с 1 316,6 млн. лв., докато постъпленията от помощи нарастват с 417,3 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към юни 2020 г. са в размер на 19 821,9 млн. лв., което е 41,4 % от актуализирания годишен разчет. За сравнение разходите по КФП към юни 2019 г. бяха в размер на 19 062,5 млн. лева. Номинално нарастване спрямо същия период на предходната година се отчита основно при социалните и здравноосигурителните плащания, разходите за персонал и други.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 688,6 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС – Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Статистическите данни и Информационният бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, на база на данни от месечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет към юни 2020 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец юли 2020 година.

COMMENTS

WORDPRESS: 0