Бонус от 20% за нарушители, ако платят глоба предсрочно

Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или санкции върху имуществото ще имат възможност да платят само 80% от пос

Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица с наложени глоби или санкции върху имуществото ще имат възможност да платят само 80% от посочената в постановлението сума, ако го направят в срока на обжалване.

Това предвижда проект за промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), предложени от правителството, и пуснати за обществено обсъждане.

Целта на поправката е да се повиши събираемостта и да се облекчат съдилищата от голям брой дела, тъй като при плащането в намален размер няма да може да се обжалва размерът на наложената санкция.

Предвижда се обаче наказателното постановление да може да се обжалва по отношение другото по вид административно наказание, ако има наложено наказание наред с глобата или за отнети вещи в полза на държавата. Нарушителят ще избира дали да се възползва от обекчението или да обжалва пред съда цялото наказателно постановление.

Приключването на административното производство ще става със споразумение. При сключването му е предвидено намаляване на размера на глобата или имуществената санкция – в размер на 70% от минимума, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум – по договаряне между страните, но не повече от 70% от половината от максимума.

Споразумение няма да може да се сключва за повторно нарушение; за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид; когато става дума за престъпление; когато признанието на нарушителя не се подкрепя от материалите по преписката.

Законопроектът създава правни гаранции за защитата на гражданите в извънсъдебната фаза чрез обжалваемост на всички актове, които могат да засегнат правата и законните интереси на хората.

Друга гаранция на защита е увеличението на процесуалните срокове – от 3 до 7 дни на 7 до 14 дни. Така гражданите и бизнесът ще имат повече време да организират защитата на своите права и законни интереси.

Създава се двъзможност постановлението да се връчва по електронен път.

Предвижда се при противоречива или неправилна практика по приложението на ЗАНН да се произнасят колегиите на ВАС и ВКС. Разширява се кръгът на органите, които могат да инициират тълкувателна практика на върховните съдебни инстанции чрез включване на Министерския съвет, всички министри и колективни органи на власт, създадени със закон и отговарящи за изпълнението на съответният нормативен акт.

COMMENTS

WORDPRESS: 0