БНБ удължи кредитната ваканция заради COVID кризата

Българската народна банка утвърди искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията. Промени

Българската народна банка утвърди искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията. Промените са свързани с:

• удължаване на срока за подаване на искане от клиенти на банките за отсрочване на задължения и одобряването им от банките – до 30 септември 2020 г.

• удължаване на крайния срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките – до 31 март 2021 г.

Удължаването на срока на действие на реда за отсрочване на задължения се отнася за експозиции, за които не е било подадено искане за отсрочване на плащанията преди 22 юни 2020 г.

БНБ ще започне да публикува ежемесечно агрегирана информация във връзка с постъпилите и одобрени искания до банките за отсрочване на задълженията по настоящия ред, информират от централната банка. Информация за април, май и юни 2020 г. ще бъде публикувана на 31 юли 2020 г. За последващите месеци от действието на утвърдения ред месечна информация ще се публикува в края на последния работен ден на месеца, следващ отчетния период.

След оповестяване на решението на БНБ Управителният съвет на Асоциацията на банките в България изказа удовлетвореността на банковата общност от удължаването на крайния срок за подаване на искания от страна на клиентите на банките по Реда за отсрочване с 90 дни.

Предложението на УС на АББ до БНБ беше отправено след съгласуване с членовете на Асоциацията и е във връзка с решението на Европейския банков орган (ЕБО) от 18 юни 2020 г. за удължаване на крайния срок за прилагане на Насоките на ЕБО относно мораториумите (EBA/GL/2020/02) до 30 септември 2020 г.

Съгласно т. 2 от Допълнителните разпоредби от утвърдения от БНБ и прилаган от банките Ред за отсрочване, евентуални промени в него, включително по отношение на сроковете, се прилагат след изричното одобрение от Българската народна банка и такова решение беше взето от Управителния й съвет на 9 юли 2020 г.

Приетото удължаване на срокове по Реда за отсрочване ще позволи на банките да продължат да оказват подкрепа на икономиката и своите клиенти, предвид ситуацията, породена от разпространението на корона вируса.

За близо тримесечния срок на действие на Реда за отсрочване са разсрочени над 80 000 кредити на банкови клиенти, на обща стойност над 6 милиарда лева, съставляващи почти 10% от кредитния портфейл на банките. За банките в България това показва съществения успех на предложената от АББ и утвърдена от БНБ мярка за облекчаване на кредитополучателите в условията на пандемия.

COMMENTS

WORDPRESS: 0