дом Парите Спад от 6% бе отчетен от НСИ за първото тримесечие при товарния...

Спад от 6% бе отчетен от НСИ за първото тримесечие при товарния транспорт

240
0
ДЯЛ

През първото тримесечие на 2018 г. в сравнение с предходното тримесечие има намаление на превозените стоки от товарния транспорт с 6.0%.

При извършената дейност е регистрирано увеличение с 2.4%. Това показват предварителни сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

Превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 2.9 и 2.8% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 година.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През първото тримесечие на 2018 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 2.6% и 5.4% спрямо същия период на предходната година.

През първото тримесечие на 2018 г. превозените товари от сухопътния транспорт са 27 455.8 хил. т, или с 5 989.5 хил. т по-малко спрямо съответното тримесечие на 2017 г., което основно се дължи на международните превози на автомобилния и железопътния транспорт.

Извършената работа също намалява и достига 9 013.4 млн. тона км в резултат на по-малкото средно превозно разстояние при международните превози.

Броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през първото тримесечие на 2018 г. е 110 056.5 хил., или с 6.4% по-малко спрямо същия период на предходната година, което се дължи на по-малкия брой превозени пътници при вътрешните превози. При железопътния транспорт се наблюдава намаление с 19.1%, а при автобусния – с 5.8%.

Същевременно и извършената работа намалява с 6.9% и достига 2 500.6 млн. пътниккилометра, което е резултат от регистрирания спад от 21.2% при железопътните превози в сравнение с първото тримесечие на 2017 година.

Превозените товари от речния и морския транспорт през първото тримесечие на 2018 г. нарастват със 125.9 хил. т спрямо съответното тримесечие на 2017 г. в резултат на по-голямото количество превозени товари от речния транспорт. Извършената работа също се увеличава и достига 302.7 млн. ткм поради по-голямото разстояние, на което са били превозени товарите от морския транспорт.

Снимка 358583

Източник: НСИ

През първото тримесечие на 2018 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава увеличение на превозените пътници с 4.8 хил. пътници, което се дължи на международните превози. При извършената работа е отчетен спад спрямо първото тримесечие на предходната година поради по-малкото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците както от морския, така и от речния транспорт

През периода януари – март 2018 г. предприятията от градския електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) общо са превозили 71 750.0 хил. пътници, или с 2 656 хил. пътници повече спрямо същия период на предходната година. Увеличение е регистрирано при всички видове електротранспорт, като то е най-голямо при трамвайните превози, отчитат от НСИ.

Снимка 358584

Източник: НСИ

Извършената работа, измерена в пътниккилометри, също нараства (с 6.3%) в резултат на по-голямото средно превозно разстояние, на което са били превозени пътниците от метрополитена.

Според описанието на статистиката, Сухопътният товарен транспорт включва превоза на товари с превозни средства на железопътния и автомобилния транспорт с българска регистрация, както и преноса на продукти по тръбопроводната мрежа в страната.

Сухопътният пътнически транспорт включва превоза на пътници с превозни средства на железопътния и автобусния транспорт с българска регистрация.

Водният транспорт включва превоза на пътници и товари и извършената работа с морски и речни плавателни съдове с българска регистрация.

Градският електротранспорт включва превозените пътници и извършената работа от тролейбусния транспорт в страната, трамвайния транспорт и метрото в София.

Превозени товари (тонове) – измерва общото количество превозени товари срещу заплащане между два пункта (място на натоварване и място на разтоварване).

Извършена работа при товарните превози (тонкилометри) – съответства на превоза на един тон товар на разстояние един километър.

Превозени пътници (брой) – включва общо превозените пътници със съответния вид транспорт с платени билети между два пункта (място на качване и място на слизане).

Извършена работа при пътническите превози (пътниккилометри) – съответства на превозването на един пътник на разстояние един километър.

От април 2013 г. броят на превозените пътници при градските превози за област София (столица) се отчита съгласно нова методика, прилагана от „Център за градска мобилност“ АД – София, съгласно която разпределението на превозените пътници от трамвайния, тролейбусния и автобусния транспорт и метрото се извършва на базата на анкетно проучване на градските пътувания. За осигуряване на съпоставимост тримесечните данни от 2012 г. са преизчислени съгласно новата методика.