дом Криминале Повдигнаха обвинение на Петър Харалампиев като лидер на организирана престъпна група

Повдигнаха обвинение на Петър Харалампиев като лидер на организирана престъпна група

199
0
ДЯЛ
Ñêîïèå (26 îêòîìâðè 2018)Ñåäìè ïàíåë íà òåìà: Ìåäèè, îáðàçîâàíèå, ïàìåò îò 14-òà Ñâåòîâíà ñðåùà íà áúëãàðñêèòå ìåäèè ïîä ìîòîòî: "Ìåäèè è ïàìåò", êîÿòî ñå îðãàíèçèðà îò Áúëãàðñêàòà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ) è Àñîöèàöèÿòà íà áúëãàðñêèòå ìåäèè ïî ñâåòà. Âúâ ôîðóìà ó÷àñòâàò ïðåäñòàâèòåëè íà íàä 50 ìåäèè îò Áúëãàðèÿ è ÷óæáèíà, èíòåëåêòóàëöè îò Áúëãàðèÿ è Ìàêåäîíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè íà áúëãàðñêàòà äèàñïîðà. Ñðåùàòà ñå îñúùåñòâÿâà ñ ïîäêðåïàòà íà "Óíè Õîñïèòàë", Ïúðâà èíâåñòèöèîííà áàíêà, ÓÍÈÁàíêà-Ìàêåäîíèÿ, "Ñîôàðìà" è "Ìèíñòðîé". Íà ñíèìêàòà: Íà ñíèìêàòà: Èâî Õàäæèìèøåâ, Ïåòúð Õàðàëàìïèåâ (ÄÀÁ×), ïðîô. Õðèñòî Áîíäæîëîâ (ÂÒÓ „Êèðèë è Ìåòîäèé”). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ

Повдигнаха обвинение на Петър Харалампиев като лидер на организирана престъпна група за подкупи и други престъпления. Това заяви адвокатът му Николай Кокинов пред NOVA. Харалампиев е задържан за 72 часа.
Вчера при мащабна акция в Държавната агенция за българите в чужбина бяха задържани над 20 души, сред които председателят Петър Харалампиев и главният секретар.Разследването е за корупция при издаването на документи за български произход на чужденци.
Акцията се проведе в София, Плевен и Кюстендил.
Според прокуратурата става въпрос за организирана престъпна група, която срещу подкупи раздавала удостоверения за български произход на граждани от Молдова, Украйна и Македония. Групата била наблюдавана в продължение на няколко месеца след сигнал до Комисията срещу корупцията. Задържаните са следени със специални разузнавателни средства.
По неофициална информация срещу 5000 евро чужди граждани получавали удостоверение за български произход. Издавани са между 30-40 документа на седмица, което означава, че нерегламентираните суми седмично може да са достигали 200 000 евро.