дом Криминале Задържан е шефът на Агенцията за българите в чужбина

Задържан е шефът на Агенцията за българите в чужбина

191
0
ДЯЛ
Ñêîïèå (26 îêòîìâðè 2018)Ñåäìè ïàíåë íà òåìà: Ìåäèè, îáðàçîâàíèå, ïàìåò îò 14-òà Ñâåòîâíà ñðåùà íà áúëãàðñêèòå ìåäèè ïîä ìîòîòî: "Ìåäèè è ïàìåò", êîÿòî ñå îðãàíèçèðà îò Áúëãàðñêàòà òåëåãðàôíà àãåíöèÿ (ÁÒÀ) è Àñîöèàöèÿòà íà áúëãàðñêèòå ìåäèè ïî ñâåòà. Âúâ ôîðóìà ó÷àñòâàò ïðåäñòàâèòåëè íà íàä 50 ìåäèè îò Áúëãàðèÿ è ÷óæáèíà, èíòåëåêòóàëöè îò Áúëãàðèÿ è Ìàêåäîíèÿ, ïðåäñòàâèòåëè íà áúëãàðñêàòà äèàñïîðà. Ñðåùàòà ñå îñúùåñòâÿâà ñ ïîäêðåïàòà íà "Óíè Õîñïèòàë", Ïúðâà èíâåñòèöèîííà áàíêà, ÓÍÈÁàíêà-Ìàêåäîíèÿ, "Ñîôàðìà" è "Ìèíñòðîé". Íà ñíèìêàòà: Íà ñíèìêàòà: Èâî Õàäæèìèøåâ, Ïåòúð Õàðàëàìïèåâ (ÄÀÁ×), ïðîô. Õðèñòî Áîíäæîëîâ (ÂÒÓ „Êèðèë è Ìåòîäèé”). Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Âëàäèìèð Øîêîâ

Председателят на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев и още над 20 служители на ведомството са задържани в рамките на спецоперация за разследване на корупционни практики в агенцията. Рано сутринта специализираната прокуратура и комисията за борба с корупцията влязоха в Държавна агенция за българите в чужбина.
Акцията е във връзка със сигнал, по който се работи от няколко месеца. Става въпрос за това, че в агенцията се издават документи за български произход не по надлежен ред. Цената на един такъв документ е била 5000 евро и са били издавани по 30-40 такива документа седмично основно на граждани от Украйна, Молдова и Македония.
Следствени действия се извършват на адреси в София, Кюстендил и Плевен – претърсвания и изземвания, обиски на лица и разпити на свидетели в рамките на образувано досъдебно производство за извършени престъпления. В София служителите на ДАБГ не се допускат до работните им места докато тече проверката.
Петър Харалампиев пое ръководството през май 2017 година. Преди това, от декември 2014 г. до май 2017 г. Харалампиев бе заместник областен управител на област София, а преди това изпълнителен директор и член на Управителния съвет на фондация „Българе“.
През февруари 2014 година проверка в агенцията показа груби нарушения при издаването на удостоверения, въз основа на които са получавани български паспорти. Тогава стана ясно, че от 2010 до 2012 година има почти двоен ръст на броя на придобилите българско гражданство на основание български произход. От схемата са се облагодетелствали хиляди чужденци, които нямат никакви български корени. В същото време на хора с български произход е отказвано гражданство. Сигналът за двойните стандарти беше подаден от заместник-министъра на правосъдието Илия Ангелов до главния прокурор, а проверката – направена от Върховната административна прокуратура.